Kolégium dekanky

Kolégium dekanky je širším stálym poradným orgánom dekanky. Predsedom kolégia dekanky je dekanka fakulty. Jeho členmi sú predseda AS FZV, tajomník, prodekani, vedúci katedier a vedúci pedagógovia pre praktickú výučbu.

RNDr. Katarína Vulganová, PhD.
dekanka FZV
033/ 55 65 721
Konzultačné hodiny po elektronickej dohode s pedagógom
katarina.vulganova(zav.)ucm.sk

PhDr. Eva Vaská, PhD., MPH
predsedkyňa AS FZV
vedúca Katedry fyzioterapie
02/57290527, 033/5565 734
Konzultačné hodiny po elektronickej dohode s pedagógom
eva.vaska(zav.)ucm.sk

PhDr. Andrea Pristachová, MBA
tajomníčka FZV
033/ 55 65 723
andrea.pristachova(zav.)ucm.sk

prof. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc.
prodekan pre kvalitu, vedu a rozvoj
033/55 65 734
Konzultačné hodiny po elektronickej dohode s pedagógom
ludovit.gaspar(zav.)ucm.sk

Mgr. Jana Koišová, PhD.
prodekanka pre vonkajšie vzťahy
033/55 65 734
Konzultačné hodiny po elektronickej dohode s pedagógom
jana.koisova(zav.)ucm.sk


poverená funkciou prodekanky pre vzdelávanie
033/55 65 721
Konzultačné hodiny po elektronickej dohode s pedagógom

doc. MUDr. Zuzana Popracová, PhD.
vedúca Katedry klinických disciplín 
033/ 5565 734
Konzultačné hodiny po elektronickej dohode s pedagógom
zuzana.popracova(zav.)ucm.sk

PhDr. Monika Labudová, PhD., MBA, MPH.
vedúca Katedry odbornej prípravy
033/ 5565 734
Konzultačné hodiny po elektronickej dohode s pedagógom
monika.labudova(zav.)ucm.sk

MUDr. Andrej Klepanec, Ph.D. MPH. EBIR
vedúci Katedry rádiológie 
Konzultačné hodiny po elektronickej dohode s pedagógom
andrej.klepanec(zav.)ucm.sk

PhDr. Jana Stanová
vedúci pedagóg pre praktickú výučbu ŠP fyzioterapia
Konzultačné hodiny po elektronickej dohode s pedagógom
jana.stanova(zav.)ucm.sk

Bc. Soňa Liptáková
vedúci pedagóg pre praktickú výučbu ŠP rádiologická technika
Konzultačné hodiny po elektronickej dohode s pedagógom
sona.liptakova(zav.)ucm.sk