Utorok, 14.12.2021

Nahrávanie prednášok študentami

Vedenie Fakulty zdravotníckych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave upozorňuje študentov, že každá prednáška, alebo praktické cvičenie je jedinečným výsledkom tvorivej duševnej činnosti vysokoškolského učiteľa (autora) a vzťahuje sa na neho ochrana autorského práva podľa § 58 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov.

Vyhotoviť zvukový alebo obrazovo-zvukový záznam z prednášky, alebo z praktického cvičenia je možné len s predchádzajúcim súhlasom vysokoškolského učiteľa, v opačnom prípade dochádza k porušovaniu jeho práv, všeobecne záväzných právnych predpisov, vnútorných predpisov UCM a fakulty. Takéto konanie študenta bude považované za spáchanie disciplinárneho priestupku podľa § 72 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, dokonca môže byť považované za spáchanie trestného činu porušovania autorského práva podľa § 283 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestného zákona v znení neskorších predpisov.
Dôrazne preto apelujeme na študentov, aby sa vyhli takému konaniu a v prípade, ak vyhotovili zvukové, alebo zvukovo-obrazové záznamy bez súhlasu vysokoškolského učiteľa tak ich bezodkladne zlikvidovali.

Vložil:  Vanesa Orihelová