Štvrtok, 23.09.2021

Voľby do študentskej časti AS FZV

Predsedníčka Akademického senátu FZV UCM po schválení AS FZV vyhlasuje podľa Zásad volieb do študentskej časti ASFZV §20 doplňujúce voľby do študentskej časti AS FZV dňa 7.10.2021 online, tajnou voľbou.

Návrhy na kandidátov na funkciu senátora za študentskú časť do AS FZV treba podať písomne do 4.10.2021 do 12:00 hod., na sekretariát dekana, adresa: Tajomníčka  senátu AS FZV UCM Rázusova 14, 921 01 Piešťany, v zalepenej a označenej obálke: Návrh kandidáta na senátora AS FZV.

K návrhu je potrebné priložiť súhlas kandidáta s kandidatúrou. Návrhový list na kandidáta študentskej časti do AS FZV sa nachádza tu

PhDr, Eva Vaská, PhD., MPH

Predsedníčka AS FZV

Vložil:  Vanesa Bacúšanová