Fakulta zdravotníckych vied

Faculty of Health Sciences

Meniny majú:
Šimon, Šimona, Simona
Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
História

Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (IFBLR) ako súčasť Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (UCM) bol založený 2. mája 2005. Sídlom IFBLR sa stali Piešťany, svetoznáme kúpeľné miesto, kam fyzioterapia, rehabilitácia a balneológia organicky patria. Výber sídla IFBLR bol podmienený nielen tradíciou kúpeľníctva v meste Piešťany, ale aj záujem o rozvoj vysokého školstva v meste. IFBLR sídli v peknej historickej budove v centre Piešťan na Rázusovej ul. 14.

Jediný študijný program v akademickom roku 2005/2006, teda prvý rok pôsobenia IFBLR, bola fyzioterapia na úrovni prvého stupňa vysokoškolského vzdelávania s absolventským titulom bakalár (Bc.). Organizačne bolo vytvorených päť katedier: Katedra predklinických odborov, Katedra klinických odborov, Katedra fyzioterapie, Katedra humanitných disciplín a Katedra supervízie. Už prvý akademický rok sa na Inštitút prihlásilo viac ako 200 študentov. Prvým riaditeľom IFBLR sa stal prof. MUDr. Jozef Novotný, CSc., a garantom odboru prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD., a o rok neskôr doc. MUDr. Jozef Lukáč, CSc.

V roku 2008 sa riaditeľom stal MUDr. Jozef Beňačka, PhD., a zástupcom riaditeľa MUDr. Jozef Haring, PhD. V tomto roku došlo aj ku zmenám v štruktúre organizácie – zlúčili sa niektoré katedry, a tak vznikli Katedra predklinických a humanitárnych odborov (vedúci doc. Leon Langšádl, CSc.) a Katedra klinických odborov a fyzioterapie (vedúca prof. MUDr. Mária Kovářová, CSc.). V tom čase sa okrem interných pedagógov do výučby zapojili aj externí odborníci zo špičkových slovenských pracovísk, ako sú Národný ústav reumatických chorôb v Piešťanoch, Národné rehabilitačné centrum Kováčová, Univerzitná nemocnica Bratislava, Fakultná nemocnica Trnava, Nemocnica A. Wintera v Piešťanoch a viaceré súkromné rehabilitačné pracoviská. Tým sa výučba dostala na vyššiu úroveň, najmä jej praktická časť. Na IFBLR začali prednášať odborníci z rôznych krajín, napr. Číny, USA, Talianska, Rakúska, Izraela, Českej republiky. Od roku 2010 Inštitút vydáva vlastný odborný časopis Slovak Journal of Health Sciences, ktorý vychádza 2x ročne a od roku 2015 aj v anglickej verzii.

V roku 2012 sa výučba rozšírila o ďalšie dva študijné odbory – rádiologická technika a verejné zdravotníctvo. Garantom prvého sa stal prof. MUDr. Jiří Neuwirth, PhD., z Prahy, druhého prof. MUDr. Mária Kovářová, CSc. Tým došlo aj k organizačnej zmene – vytvorili sa Katedra klinických disciplín a rádiológie (vedúci doc. MUDr. Jozef Lukáč, PhD.), Katedra verejného zdravotníctva (vedúca prof. MUDr. Mária Kovářová, CSc.), Katedra fyzioterapie (vedúci MUDr. Jozef Haring, PhD.) a Katedra predklinických disciplín (vedúci doc. Leon Langšádl). V tom čase stúpal počet záujemcov a na IFBLR študovalo vyše 400 poslucháčov.

V roku 2015 sa riaditeľom stal MUDr. Juraj Štofko, PhD. V tom čase už bolo rozhodnuté o zrušení výučby odboru verejné zdravotníctvo pre nízky počet záujemcov. Opäť došlo k organizačným zmenám – vytvorili sa dve katedry podľa jednotlivých odborov, t.j. Katedra fyzioterapie (vedúci doc. Jozef Lukáč, PhD.) a katedra rádiológie (vedúci MUDr. Andrej Klepanec, PhD.). Vedenie IFBLR predstavujú zástupkyňa riaditeľa pre výchovno-vzdelávaciu činnosť a akreditáciu (PaedDr. Silvia Horváthová), zástupca riaditeľa pre vedecko-výskumnú činnosť a kvalitu (MUDr. Jozef Haring, PhD.). Vytvorila sa aj funkcia vedúceho pedagóga pre praktickú výučbu fyzioterapie (PhDr. Eva Vaská, MPH.) a vedúceho pedagóga pre praktickú výučbu rádiologickej techniky (Ing. Dušan Šalát). V roku 2015 Inštitút prešiel úspešne procesom akreditácie pre oba študijné programy na úrovni bakalárskeho štúdia na ďalších 6 rokov.

Inštitút vytvára dobré podmienky pre teoretickú aj praktickú prípravu študentov – pre teoretickú výučbu sú k dispozícii tri veľké posluchárne s kapacitou od 60 do 120 poslucháčov, štyri menšie učebne a učebňa informatiky – všetky vybavené audiovizuálnou technikou. Aktuálne sa zabezpečuje nová špičková technika pre elektronické vzdelávanie a elektronické skúšanie. Pre praktickú výučbu sú vybudované špeciálne učebne jednotlivých odborných predmetov, ktoré sú vybavené potrebným zariadením – masážnymi stolmi, početnými názornými a rehabilitačnými pomôckami. Inštitút má vlastné fitnes centrum pre študentov.

Na Inštitúte aktuálne študuje vyše 500 študentov v dennej aj externej forme s veľkou prevahou záujemcov o fyzioterapiu. Pred prijímacími pohovormi je možné absolvovať prehliadku v rámci tzv. Dňa otvorených dverí, ako aj dvojdňový prípravný kurz. Okrem samotného štúdia je možné zapojiť sa do početných mimoštudijných aktivít, napr. Študentská vedecká a odborná činnosť, Detská univerzita, Univerzita tretieho veku, športových a kultúrnych podujatí.

Študenti majú počas školského roka veľké možnosti ubytovania a stravovania. K dispozícii sú internáty UCM aj iných vysokých a stredných škôl za veľmi dobrých finančných podmienok. Obľúbené je aj ubytovanie na súkromí, pretože počas školského roka v Piešťanoch nie je tzv. kúpeľná sezóna, čomu zodpovedajú aj priaznivé ceny. UCM študentom prispieva aj na stravu.

Inštitút má do budúcnosti ďalšie ambíciu, napr. akreditovať aj druhý a tretí stupeň vysokoškolského vzdelávania (tituly Mgr., resp. PhD.), organizovať špecializačné kurzy, nadstavbové štúdium a ďalšie.