Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
Charakteristika

Charakteristika študijného programu Rádiologická technika

Nosné témy jadra sú viazané na: rádiologicko-klinické jadro, anatomicko-fyzikálne jadro, predklinické a klinické jadro, humanitné jadro a ďalšie témy jadra.

  • všeobecné jadro: psychológia, latinský jazyk, anglický jazyk, nemecký jazyk, etika, zdravotnícka informatika, základy zdravotníckej legislatívy, telesná výchova,
  • anatomické, fyzikálne, biofyzikálne a rádiobiologické jadro: anatomický a fyziologický prehľad, fyzikálne a technické základy zobrazovacích techník, rádiologická fyzika, molekulárna rádiobiológia, molekulárna biofyzika
  • rádiologicko-klinické jadro: rádioekológia, ochrana zdravia pred ionizujúcim žiarením -radiačná ochrana, rádiotoxikológia
  • predklinické a klinické jadro: anatómia a fyziológia, prvá pomoc a ošetrovateľstvo, verejné zdravotníctvo, hygiena a epidemiológia
  • všeobecné jadro: základy vedeckej práce, anglický jazyk, nemecký jazyk, zdravotnícky manažment, zdravotnícka informatika, psychoterapia, znaková reč
  • anatomické, fyzikálne, biofyzikálne a rádiobiologické jadro: röntgenová anatómia, topografická anatómia, patologická anatómia, aplikovaná farmakológia
  • rádiologické a rádiologicko-klinické jadro: klinická onkológia, chirurgia, traumatológia, vnútorné a preventívne lekárstvo, ultrazvuková diagnostika, prístroje v rádiodiagnostike, rádioterapii a nukleárnej medicíne, angiografia, intervenčná rádiológia
  • rádiologicko-klinické jadro: klinická neurológia, ortopédia, pediatria a gynekológia, rádiodiagnostika, rádioterapia, klinická nukleárna medicína, klinická prax, rádiologické zobrazovacie metódy: počítačová tomografia, zobrazenia ultrazvukom, magnetická rezonancia, príp. iné druhy zobrazovacích metód (termografia, transcan), klinická nukleárna medicína, rádioterapia
  • záverečná práca – štátna skúška (Bc.)